RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej jako RODO) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „KUGUAR” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Janusz Kuźma SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ul. Nawojowska 18, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7340039217, REGON: 490345498

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem danych – usługa newslettera. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim wypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak i będą przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonania zleconych przez Panią/Pana usług przez Administratorem danych. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim wypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są nasi partnerzy, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, każdorazowo w ramach umów powierzenia danych. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy informatyczne, księgowe, audytorskie, kancelarie prawnicze. Administrator nie zamierza przekazywać żadnych danych osobowych Klientów do  państwa  trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Ponadto odbiorcą Pani/Pana danych może być właściwy organ władzy publicznej, w sytuacji gdy Administrator będzie miał obowiązek ich przekazania temu organowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: co do zasady – 5 lat od końca roku, w którym zakończono świadczenie usług na rzecz klientów Administratora Danych (obowiązki podatkowe) i co do zasady – 6 lat od końca roku, w którym zakończono świadczenie usług na rzecz klientów Administratora Danych (przedawnienie roszczeń).

Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w celu prawidłowej realizacji umowy oraz brak możliwości świadczenia usług, w tym m.in. realizacji wynikających z niej obowiązków podatkowych. Tym samym podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości zawarcia umowy oraz brak możliwości świadczenia usług.

Administrator przetwarzając dane osobowe nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w wskazanych w art. 22 RODO.

Jeżeli zgoda wyrażana jest elektronicznie, system informatyczny powinien przechowywać informacje na temat wyrażenia zgody.

Koszyk0

Koszyk